Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Over Sociaal Domein

Onze Diensten

MGR Sociaal domein Limburg-Noord is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op het gebied van het sociaal domein. 

 

Lees voor
Het Sociaal Domein Limburg-Noord is van en voor de samenwerkende gemeenten. Een gemeente is deelnemer in het samenwerkingsverband en kan op basis daarvan participeren in een programma en bijbehorende module. Iedere gemeente bepaalt zelf in welk programma en welke module wordt geparticipeerd. De afspraken tussen gemeenten en het Sociaal Domein Limburg-Noord worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).  Het Sociaal Domein Limburg-Noord is een beheerorganisatie en is verantwoordelijk voor het contractmanagement, contractbeheer, datamanagement en de inkoop. 
Lees voor

Contractmanagement

Er zijn zeven contractmanagers in dienst bij het Sociaal Domein Limburg-Noord. Iedere contractmanager is verantwoordelijk voor een aantal overeenkomsten. Dit kunnen zowel regionale als lokale overeenkomsten zijn. Aan de hand van korte lijnen met zowel de aangesloten gemeenten als de gecontracteerde aanbieders wordt een partnership bewerkstelligd. Periodiek vinden accountgesprekken plaats met de aanbieders ten behoeve van het contractmanagement. De contractmanagers zetten zich in voor de gemeenten en aanbieders in de rol van expert, verbinder en vraagbaak.

Inkoop en contractbeheer

Inkoop en contractbeheer 
Wij begeleiden inkoopprocessen binnen het sociaal domein en sluiten voor de regiogemeenten (raam)overeenkomsten af met zorgaanbieders. Wij beheren deze raamovereenkomsten aan de hand van het contractbeheersysteem ISPnext. Door ons inkoopproces continu te toetsen aan het beleid dat de regiogemeenten hebben vastgesteld, kunnen we ons focussen op kwaliteit en efficiëntie.

Datamanagement

Er zijn twee data analisten in dienst bij het Sociaal Domein Limburg-Noord. Zij brengen regionale ruwe datastromen bij elkaar om deze vervolgens te verwerken tot informatie en inzichten in verschillende dashboards. In deze dashboards zijn KPI’s, monitoringsvraagstukken en/of actuele ontwikkelingen te volgen. Deze kwantitatieve inzichten helpen de contractmanagers om de overeenkomsten met de aanbieders op een goede manier te managen.

Lees voor

Juridisch

We bieden actief advies en ondersteuning aan de contractmanagers bij het effectief beheren van contracten en het naleven van de gemaakte afspraken met aanbieders. Bovendien spelen we een adviserende en ondersteunende rol gedurende het gehele inkoopproces, waarbij we zorgvuldig de juridische kaders bewaken waarbinnen gewerkt moet worden.

Melding calamiteit of incident

Calamiteiten of incidenten nemen wij zeer serieus. Meldingen helpen de regio bij de doorontwikkeling van dienstverlening en monitoring op gemaakte afspraken. Wilt u een melding doen van een calamiteit of incident? Klik dan hieronder voor de meldpunten.

Lees voor

Meldpunt Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of geweldsincident in verstrekking voorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

Meer informatie

Meldpunt Jeugdzorg

Het betreft hier nadrukkelijk calamiteiten die plaatsvinden gedurende de betrokkenheid van een jeugdinstelling of jeugdhulpaanbieder, waarbij tijdens het verblijf of ambulante hulp een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis ontstaat, die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid.

Wanneer er een calamiteit plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van een jeugdzorginstelling is de instelling verplicht hiervan een melding te doen bij de:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
betreffende gemeente. 

Meer informatie