Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) - 2023  
De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (opdrachtgever) willen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij haar opdrachtnemers stimuleren. In dit bedrijfsconcept worden naast de factor winst ook de factoren mens en milieu meegenomen in de ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de ondernemingsresultaten. 

Opdrachtgever verplicht opdrachtnemers door middel van rapportages aantoonbaar bij te dragen aan de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 2.0., namelijk:

1.       CO2 uitstoot terugdringen met 49% in 2030 (conform doelstelling Klimaatakkoord).

2.       Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen.

3.       Minder medicijnresten in het drinkwater.

4.       Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten.

MVI betreft een inspanningsverplichting voor de opdrachtnemers die deel uitmaakt van de reguliere contractmanagementcyclus van opdrachtgever. Via jaarlijkse schriftelijke rapportages dienen opdrachtnemers de voortgang van MVI aan te tonen.

Het gaat om de opdrachtnemers met een (te verwachten) jaarlijkse opdrachtwaarde van één of meerdere (raam)overeenkomsten gezamenlijk, excl. btw > € 250.000, - over alle ondersteuningsvormen (segmenten) heen.

Eind 2022 hebben 34 opdrachtnemers met een omzet > € 250.000,-  een Nulmeting (zelfverklaring ISO20400) en een Plan van aanpak (Green Deal) aangeleverd. Deze zijn gewogen en beoordeeld.

Deze 34 opdrachtgevers is gevraagd om over 2023 de uitwerking van het geactualiseerde plan met het duurzaamheidsverslag aan te leveren. Van hen wordt verwacht dat ze uiterlijk 31 december 2023 de gevraagde bestanden zullen uploaden in de SupplierPortal van ISPnext. Deze opdrachtnemers zullen komende maand een bericht ontvangen via ISPnext om de gevraagde documenten te uploaden.

Voor verdere info: zie Regeling MVI (onderdeel inkoopdocumenten) of neem contact op met contractmanager Paul Bongers (06-27132499).