Achtergrond en werkwijze

 

De gemeenten hebben ervoor gekozen om de contracten van het sociaal domein (Wmo, participatie en jeugdzorg) bestuurlijk aan te besteden. Bestuurlijke aanbesteding is een nieuwe vorm van aanbesteden, waarbij als principe geldt dat zoveel mogelijk kennis en kunde vanuit de markt wordt ingebracht. Dat is anders dan in een klassieke aanbesteding waarbij de aanbestedende partij een aantal concrete kaders geeft waarop marktpartijen vervolgens een aanbieding doen. Bestuurlijk aanbesteden gaat uit van een (strak geregisseerde) dialoog tussen gemeenten en aanbieders waarin de kaders gezamenlijk worden ontwikkeld.

Doelstelling

Vanuit de dialoog met aanbieders willen de gemeenten komen tot innovatie binnen de verschillende domeinen. Innovatie betekent onder meer nieuwe producten, diensten en samenwerkingsverbanden en het vergroten van effectiviteit en efficiëntie.

Werkwijze

De dialoog vindt plaats aan de zogenoemde ontwikkeltafels. Dit gebeurt zowel via fysieke als virtuele bijeenkomsten. Aanbieders met een raam- en ontwikkelovereenkomst kunnen hieraan deelnemen: 

  • Fysieke ontwikkeltafel: Deelname door een beperkt aantal representatieve partijen. Dit vindt drie maal per jaar plaats;
  • Virtuele ontwikkeltafel: Na de fysieke ontwikkeltafel kan iedere aanbieder met een raam- en ontwikkelovereenkomst op deze website deelnemen aan de virtuele dialoog. Hier worden in alle openheid agenda, verslagen en stukken gepubliceerd alsmede alle reacties van betrokkenen.