Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de Productieverantwoording 2018. Net zoals over de afgelopen jaren dient u ook over 2018 een verantwoording in te dienen van de door u geleverde diensten.

Er is onderscheid gemaakt tussen de regionale overeenkomsten en de overeenkomsten met de gemeente Venlo, hieronder ziet u om welke overeenkomsten het gaat.

Venlo

De overeenkomsten waar het om gaat zijn:

  • Maatwerkdiensten Jeugd
  • Wmo Begeleiding Individueel
  • Algemeen Maatschappelijk Werk
  • Beschermd Wonen & Beschermd Thuis

Van iedere aanbieder die via één van de bovenstaande overeenkomsten productie heeft geleverd, dienen we een verantwoording te ontvangen aangevuld met een assurance-verklaring (zie downloads in de rechterkolom).

Aankondigingen

Om aanbieders te attenderen op het feit dat dit proces gestart is, is via de e-mail een aankondiging verstuurd. Hieronder vindt u dit bericht:

Aankondiging Productieverantwoording Venlo 2018 (29 januari 2019)

Assurance-verklaring

Naast de productieverantwoording dient er een assurance controle uitgevoerd te worden door een onafhankelijk accountant, zie voor deze opdracht het document “Assurance protocol Venlo” onder “Downloads” hiernaast.

Formats

Voor het aanleveren van de verantwoordingsgegevens is er een format ter beschikking gesteld. Dit format dient gebruikt te worden voor alle vier bovenstaande overeenkomsten. Dit format is hiernaast te downloaden.

 

Regio

De overeenkomsten waar het om gaat zijn:

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Maatwerkdiensten Jeugd
  • Maatwerkdiensten Wmo
  • Maatwerkdiensten Participatie
  • Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan

Het aanleveren van de productieverantwoording is een verplichting die is opgenomen in de Werkafspraken behorende bij de overeenkomsten. De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze stukken om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en juist aanlevert. Wij gaan voor het jaar 2018 dan ook strakker sturen op de naleving van deze verplichting uit de overeenkomst en indien nodig zullen we gebruik maken van artikel 12 van de overeenkomst “Penalty‘s en ontbinding”.

Van iedere aanbieder die via één van de bovenstaande overeenkomsten productie heeft geleverd, dienen we een verantwoording te ontvangen aangevuld met een controleverklaring van een onafhankelijke accountant of een bestuurlijke verantwoording.

Aankondigingen

Om aanbieders te attenderen op het feit dat dit proces binnenkort start, zijn via e-mail enkele aankondigingen gestuurd. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van deze berichten:

Aankondiging Productieverantwoording 2018 (20 december 2018)
Tweede aankondiging Productieverantwoording 2018 (16 januari 2019)
Derde bericht Productieverantwoording 2018 (4 februari 2019)

Accountantsprotocol

De regels met betrekking tot de controle op de productieverantwoording zijn terug te vinden in de Werkafspraken behorende bij de overeenkomst en in het landelijk accountantsprotocol. Aanvullend op het landelijk protocol zijn in de Werkafspraken drempelbedragen opgenomen voor de aanlevering van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Onder de drempelbedragen kan volstaan worden met een bestuurlijke verantwoording (zie Werkafspraak 7 uit de bijlage 4 Werkafspraken bij de overeenkomst). Dit is vooral lastenverlichtend voor kleine(re) aanbieders met relatief weinig geleverde diensten. Het accountantsprotocol 2018 kunt u hiernaast downloaden.

Formats

Voor het aanleveren van de verantwoordingsgegevens worden een aantal formats ter beschikking gesteld. Er zijn formats opgesteld voor Onafhankelijke cliëntondersteuning, Wmo, Jeugd en Participatie gebaseerd op de landelijke standaarden. Ook voor de regionale overeenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan is een format beschikbaar gesteld. Deze formats zijn hiernaast te downloaden.

 

Uploadportal productieverantwoording