Terug naar alle discussies

Forum Transformatieplan Jeugdhulp

gestart op 31-07-2018 | 15 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator


Beste samenwerkingspartners,

Sinds 2015 zijn er al verschillende stappen gezet om onze ambities in jeugdhulp te realiseren. Zo werken wij er hard aan om jeugdhulp dichter naar de leefwereld van jeugdigen en gezinnen te brengen en daarnaast de jeugdhulp meer op maat en in samenhang te organiseren; 1Gezin ,1Plan, 1Regisseur.

Voortbouwend hierop is op 16 april 2018 het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gepubliceerd. In dit actieprogramma staan zes actielijnen centraal, die een concrete richting geven aan het abstracte begrip "transformatie":

- Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
- Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
- Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
- Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
- Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
- Actielijn 6: Investeren in het vakmanschap

Gekoppeld aan het Actieprogramma is er een landelijk fonds opgericht; het “Transformatiefonds”. In juni dit jaar is er duidelijkheid gekomen over de spelregels en de gestelde eisen rond het Transformatiefonds.

Om voor de middelen uit dit fonds in aanmerking te komen, moet op het niveau van de jeugdzorgregio op één of meerdere van de zes actielijnen een plan ingediend worden. De 7 gemeenten van de Regio Noord-Limburg maken gezamenlijk één Transformatieplan. Voor het indienen van het Transformatieplan is er besloten om vooral in te zetten op Actielijn 2 en Actielijn 4. Bij deze actielijnen kunnen wij als Regio nog een aantal belangrijke stappen zetten, passend bij onze regionale Transformatieambitie. Uit de lopende inventarisatie van het aanbod en de behoefte aan jeugdhulp onder cliënten, jeugdhulpaanbieders en verwijzers, blijken deze actielijnen ook het beste aan te sluiten. De opbrengsten van deze inventarisatie vormen namelijk goede input voor de doorontwikkeling binnen deze actielijnen.

Het regionale Transformatieplan moet vóór 1 oktober 2018 worden ingediend. Dat betekent dat het plan in september regionaal en door de colleges moet worden vastgesteld. Deze deadline biedt, zeker gezien de vakantieperiode, geen ruimte voor uitgebreid overleg met u als samenwerkingspartners. Toch willen wij u de gelegenheid geven om, uw suggesties en ideeën aan ons kenbaar te maken, zodat wij deze kunnen meenemen in het Transformatieplan.

Daarom vragen wij u om uiterlijk 24 augustus 2018 uw suggesties en ideeën met betrekking tot actielijnen 2 en 4 met ons te delen op dit forum, via de knop "reageren" hieronder.

Uiteraard wordt u bij de verdere uitwerking van het Transformatieplan betrokken, zoals wij ook op tal van andere onderdelen met onze samenwerkingspartners in overleg zijn (denk daarbij aan inkoop en ontwikkeltafels, de regionale Transformatieambitie, de inventarisatie zorglandschap, etc.).

Alvast hartelijk dank!

De regionale werkgroep jeugdhulp gemeenten Noord-Limburg
 Reactie regionale werkgroep jeugdhulp

06-09-2018 15:13

Admin - MGR SDLN


Actielijn 2 & 4: Volledige multifocus aanpak Mutsaersstichting


Actielijn 2


reactie vanuit anaCare op actielijn 2 :meer kinderen zo mogelijk thuis laten opgroeien en actielijn 4: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden


- Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien en actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden


Inventarisatie suggesties en ideeën UniK voor regionaal transformatieplan Noord Limburg.

23-08-2018 15:02

martijn aldenzee - Unik B.V.


Tip voor actielijn 2


Tip voor actielijn 2


Tip voor Actielijn 4


Pilot idee van Synthese, MEE, Rubicon, Centrum voor Publieke Innovatie, actielijn 2


BOEI


Zorg vanuit de verbinding


Actieplan 2


Actieplan 2


Actieplan 4