Meldpunt calamiteiten en incidenten Wmo


Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn zorgaanbieders verplicht om een calamiteit of (gewelds)incident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of (gewelds)incident in verstrekking zorgvoorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

 

Toezichthouder Wmo

Om de kwaliteit in voorzieningen te waarborgen is een regionaal toezichthouder Wmo aangewezen voor de gemeenten:

Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas, Venlo en Venray.

De toezichthouder Wmo onderzoekt calamiteiten en (gewelds)incidenten bij de verstrekking van voorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan aanbieders zijn gesteld.

Daarnaast heeft de toezichthouder Wmo een samenwerkende rol met aanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

 

Calamiteit of (gewelds)incident?

Onder calamiteit wordt verstaan:

Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

Onder (gewelds)incident wordt verstaan:

Een negatieve, onverwachte en onvoorziene gebeurtenis die kan zorgen voor overlast en waarbij er ook sprake kan zijn van fysiek of verbaal geweld.

 

Waar en hoe melden?

Calamiteiten en (gewelds)incidenten binnen de Wmo kunt u melden via de links:

- melding calamiteit Wmo
- melding geweldsincident Wmo

bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) meldt u via E-herkenning, een beveiligde verbinding. In het keuzenemu voor e-herkenningaanbieders logt u in, houd daarom de inlogcode voor de beveiligde omgeving bij de hand.

 

e-herkenning

 

Heeft u geen e-herkenning, dan kunt u het schriftelijke meldingsformulier aanvragen via info@mgrsdln.nl. Vermeld bij de aanvraag uw contactgegevens:

  • Onderwerp: "Aanvraag schriftelijk meldingsformulier ‘calamiteit Wmo’ of "geweldsincident Wmo’";
  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Postcode en woonplaats.

 

Meer informatie?

Meldingsprocedure